Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

अन्तराष्ट्रिय बाघ दिवस (Global Tiger Day) 29 July, 2021 | ३७ औं वार्डेन सेमिनार तथा १९ औं म.क्षे.व्य.समितिका अध्यक्षहरुको भेला संचालन | शे-फोक्सुण्डो रा.नि.मा हिउँ चितुवामा जि.पि.एस. कलर जडान

# Proactive Disclosure
1

Proactive Disclosure Suchna 2077 Baishak- Ashad

2

Proactive Disclosure Suchna 2076 magh- 2076 Chaitra

3

Proactive Disclosure Suchana 2076 Kartik - Poush

4

Proactive Disclosure 2076 Shraban to 2076 Asoj

5

Proactive Disclosure 2076 Baishakh to 2076 Ashadh

6

Proactive Disclosure 2075 Magh to 2075 Chaitra

7

Proactive Disclosure 2075 Kartik to 2075 Poush

8

Proactive Disclosure 2074 Baisakh to 2074 Asar

9

Proactive Disclosure 2073 Magh to 2073 Chaitra

10

Proactive Disclosure 2073 Kartik to 2073 Poush

11

Proactive Disclosure 2073 Shrawan to 2073 Ashwin