नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

सूचना

प्रतिस्पर्धाबाट शिकार गराउने दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(२०७४|०५|२८)

Download - Share

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन प्रभावकारिता मुल्यांकन अध्ययनको लागि आशयपत्र माग गरिएको सूचना (२०७४|०५|१२)

Download - Share

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (२०७४-०४-०८)

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३०, (चौथो संशोधन, २०७४ जेठ ४ गते )

Download - Share

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन योजनको मस्यौदा (IEE को लागि जानकारी प्रदान गर्न)

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (पाँचौ संशोधन, २०७३ चैत १७ गते)

Download - Share

सावारी साधन (S4WD Sport Utility Vehicle) खरिद कार्यको लागि सुचिकृत गरिएको सूचना (२०७३|११|२३)

Download - Share

पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययन कार्यको लागि दोश्रो पटक आशयपत्र माग गरिएको सूचना (२०७३|११|१६)

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को अनुसूची-१ मा परिमार्जनकालागि अध्ययनकार्यको लागि दोश्रोपटक आशयपत्र मागगरिएको सूचना (२०७३|११|१६)

Download - Share

EOI for Preparation of Master Plan of National Zoological Garden at Suryabinayak (२०७३|११|१३)

Download - Share

राष्ट्रिय आय र वातावरणीय संरक्षणमा संरक्षित क्षेत्रको योगदान अध्ययन कार्यको लागि दोश्रो पटक आशय पत्र माग गरिएको सूचना (२०७३|११|११)

Download - Share

Catalog Shopping विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७३|१०|१९)

थप जानकारी

Download - Share

राष्ट्रिय आय र वातावरणीय संरक्षणमा संरक्षित क्षेत्रको योगदान अध्ययन कार्यको लागि आशय पत्र माग गरिएको सूचना (२०७३|१०|१३)

Download - Share

सफ्टवेयर निर्माण सम्बन्धि आशय पत्र माग गरिएको सूचना (२०७३|०८|२५)

थप जानकारी

Download - Share

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन प्रभावकारिता मुल्यांकन अद्ध्यान (२०७३|०५|२८)

Download - Share

दुर्लभ तथा संकटापन्न वन्यजन्तुहरु (नेपालका संरक्षित वन्यजन्तुहरु) र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुहरुको प्रोफाइलिंग / व्यवस्थापन (२०७३|०५|२८)

Download - Share

Invitation for Bids for the Vehicle Procurement Supply and Delivery of Double Cab Pickup-5 Units(2073-05-22)

Download - Share

सवारी साधन (कार) खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (2073-05-18)

Download - Share

सवारी साधन मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (2073-05-18)

Download - Share

प्रतिस्पर्धाबाट शिकार गराउने दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(२०७३|०४|३१)

Download - Share

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (२०७३-०३-३०)

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन

Download - Share

प्रतिस्पर्धाबाट शिकार गराउने दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(२०७२|१०|१७)

Download - Share

राशन ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७२|०८|२२)

Download - Share